mobirise.com

ข่าวสาร

ติดตั้งโปรแกรม FloorWeight 1.1 ให้กับลูกค้า
บริษัท รีซัลท์ พลัส จำกัด

2019-02-05 17:31:03

ติดตั้งโปรแกรม FloorWeight 1.1 ให้กับลูกค้า บริษัท รีซัลท์ พลัส จำกัด  ลำลูกกาคลองเก้า
เดือน ม.ค ุ62 ได้รับการสั่งซื้อโปรแกรมจาก บริษัท รีซัลท์ พลัส จำกัด ทำธุรกิจรับซักรีดผ้าจากโรงพยาบาลต่างๆ โดยได้นำไปใช้ในส่วนงานรับผ้าและสงผ้าให้ลูกค้า 
เลือกใช้โปรแกรม FloorWeight 1.1 เพราะตอบโจทย์รูปแบบการทำงาน เนื่องจาก Vendor 1 ราย มีสินค้าหลาย Item และราคาสินค้าแต่ละ Item และแต่ละ Vendor ราคาไม่เท่ากัน ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงตอบโจทย์การทำงานเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งในส่วนงานบริหารและงานบัญชีต้องการข้อมูลรายงานในรูปแบบ File Excel และสามารถปรับแต่งรูปแบบรายงานได้ จึงทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมเรา ขอบคุณมา ณ.โอกาสนี้