mobirise.com

โปรแกรมสำเร็จรูป

Mobirise Web Site Creator

Formula Control Software (โปรแกรมควบคุมการผลิตยาที่ใช้สูตร)

 ไม่ว่าส่วนผสมในวงการอาหารหรือวงการยา การผสมสูตรล้วนต้องการความแม่นยำในการทำงาน เนื่องจากถ้าส่วนผสมเกิดความผิดพลาดจะทำให้ผู้ผลิตเสียหายอันเนื่องมาจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นถ้าผู้ผลิตไม่คำนึงถึงความสำคัญของสูตรการผลิต.
win-Weigh 3.7 (โปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุก)

โปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุก win-Weigh 3.7 สามารถรับค่าน้ำหนักจากเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องป้อนด้วยมือ มีตารางความชื้น , Export ข้อมูลชั่งน้ำหนักเป็น ไฟล์ csv , ไฟล์ excel และออกแบบรายงานได้

 

TruckWeight 2.0 (โปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุก)

โปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุก TruckWeight 2.0  สามารถรับค่าน้ำหนักจากเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกได้โดยตรง , เรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวกรวดเร็ว , ออกแบบรายงานและ Export Document เป็น PDF File,HTML File ฯลฯ ได้

 

FloorWeight 1.1 (โปรแกรมชั่งน้ำหนักเครื่องชั่งเล็ก)

 โปรแกรมชั่งน้ำหนักเครื่องชั่งเล็ก FloorWeight 1.1 นอกจากจะสามารถรับค่าน้ำหนักจากเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกได้โดยตรง , เรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวกรวดเร็ว , ออกแบบรายงานและ Export Document เป็น PDF File,HTML File ฯลฯ ได้ และยังสามารถรองรับการชั่งน้ำหนักได้ถึง 2 Scale

 

Mobirise Web Site Creator

win-Flour 1.7 (โปรแกรมชั่งน้ำหนักสำหรับโรงงานแป้งมันสำปะหลัง)

 โปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุก win-Flour 1.7 เหมาะสำหรับธุรกิจโรงแป้งหรือลานมัน นอกจากจะสามารถรับค่าน้ำหนักจากเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกได้โดยตรง แล้วยังสามารถทำการ จ่ายเงิน ,วางบิล , รับเงิน , จ่ายเงินผู้ขนส่ง เป็นต้น

 

win-Milk 1.1 (โปรแกรมบริหารสมาชิกศูนย์นม)

โปรแกรมบริหารสมาชิกศูนย์นม win-Milk 1.1 เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการซื้อขายน้ำนมดิบ ระบบสินค้า อาหาร และเวชภัณฑ์ สำหรับสหกรณ์โคนม และศูนย์รับน้ำนม

win-Market 6.1 (โปรแกรมตลาดกลางท่าข้าว)

 โปรแกรมตลาดกลางข้าวเปลือก win-Market 6.1 เป็นโปรแกรมสำหรับท่าข้าวและตลาดกลาง สามารถสรุปรายได้ของตลาดกลาง จะแสดงยอดรวมรายได้จากบริการต่างๆแต่ละวันตามช่วงวันที่ที่กำหนด , 

WeighingSPC 1.2 (โปรแกรมบันทึกน้ำหนักและคำนวณสถิติ)

 โปรแกรมระบบบันทึกน้ำหนักวัตถุดิบหรือส่วนผสม WeighingSPC 1.2 เพื่อควบคุมให้วัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้นๆเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

Mobirise Web Site Creator

ExceLink 1.5 (โปรแกรมบันทึกข้อมูลลงใน MS Excel (DATA LOGGING)

 โปรแกรม ExceLink 1.5 เป็นโปรแกรมที่ช่วยบันทึกข้อมูลจากอุปกรณ์เสริม ซึ่งข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์เหลานั้นจะถูกบันทึกลง Excel เพื่อนำไปประมวลผลในขั้นตอนต่อไป

DBLog 3.5 (โปรแกรมบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล (DATA LOGGING)

 โปรแกรม DBLog 3.5 เป็นโปรแกรมที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริม สามารถพิมพ์รายงานและ Export ข้อมูลเป็น Excel ได้

AutoWedge 2.0 (โปรแกรมแปลงสัญญาณ Serial Port เป็น Keyboard)

 โปรแกรม AutoWedge 2.0 เป็นโปรแกรมที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริม ซึ่งรับข้อมูลและแสดงผลออกมามาในรูปแบบของสัญญาณคีย์บอร์ด