mobirise.com

รายละเอียดสินค้า

ระบบควบคุมการทำงานต่างๆ

Website Theme
 
         เมื่อระบบหรือโปรแกรมมาตรฐานต่างๆ ไม่สามารถรองรับความต้องการของท่านได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมเพียงพอ การพัฒนาระบบเฉพาะเพื่อสื่อสารหรือควบคุมอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆผ่าน PORT LAN , RS-232 , RS-422/485 , DIGITAL INPUT/OUTPUT , ANALOG INPUT/OUTPUT สามารถเป็นทางเลือกที่เหมาะสมให้ท่านได้ อาทิ เช่น ระบบควบคุมการชั่งน้ำหนักตามสูตรเหมาะสำหรับโรงงานผลิตยาเพื่อที่จะได้ผลิตยาตามสูตรได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง , ระบบชั่งน้ำหนักวัตุดิบเติมลงรถเหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องเติมวัตถุดิบลงรถ นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารทำงานร่วมกับ PLC โดยทำหน้าที่ป้อนข้อมูลให้และบันทึกผลการทำงานจาก PLC เพื่อนำมาประมวลผลและทำรายงาน ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าตัดสินใจว่าธุรกิจของท่านเหมาะสมกับโปรแกรมหรือระบบใดและไว้วางใจให้ทางเราดำเนินการ
 
 
 
Order
   
   แสดงการชั่งน้ำหนักสารเคมีตามสูตร
 
Order

   แสดงการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบที่ต้องการเติมลงบนรถ
 
Order

    แสดงโปรแกรมบันทึกน้ำหนักของสินค้าและสามารถนำมา print report ดูย้อนหลังได้