mobirise.com

รายละเอียดสินค้า

TruckWeight 2 Plus (โปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุกรองรับอุปกรณ์เสริม)


 


คุณสมบัติทั่วไป

1
. ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 ทั้ง 32 และ 64 bits

2. สามารถชั่งน้ำหนักและพิมพ์บัตรชั่งเข้า-ออก โดยรับค่าน้ำหนักจากเครื่องชั่งน้ำหนักระบบ

    อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องป้อนด้วยมือ ซึ่งจะลดความผิดพลาดทั้งโดยตั้งใจและไม่  

    ตั้งใจได้

3. คำนวณน้ำหนักสุทธิจากน้ำหนักเข้าและออก สามารถหักน้ำหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ และกิโลกรัมได้

4. คำวณเงินค่าสินค้าและสามารถหักเงินได้

5. สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงสามารถแก้ไข และพิมพ์บัตรชั่ง

    น้ำหนักใหม่ได้ ซึ่งจะแก้ปัญหากรณีที่คู่ค้าของเราทำบัตรชั่งน้ำหนักหาย

6. สามารถสรุปรวบรวมข้อมูลการชั่งน้ำหนักจำนวนมากได้ ในรูปแบบของรายงาน ซึ่งมีการจัดแยก

    หมวดหมู่ของข้อมูลได้ เช่น การสรุปรายงานการชั่งน้ำหนักของลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือหลายราย

    หรือสรุปตามวันที่ สินค้า คู่ค้า ทะเบียนรถ เป็นต้น ทำให้สามารถวิเคราะห์งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
7. รายงานทุกรายงานสามารถ Export เป็น PDF,HTML,Excel,Text File ได้

8. สามารถแก้ไขรูปแบบตั๋วชั่งและรายงานได้เองแบบ Drag-Drop และสามารถใส่รูป Logo บริษัทลง

    ในตัวชั่งและรายงานได้

9. รองรับการเชื่อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ก, กริ่ง,ไฟจราจร, ไม้กั้น, RFID Reader,

    Photo Sensor  (เป็น option เพิ่มเติมจากโปรแกรมมาตรฐาน)   

10.แกรมด้ 4 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ ลาว เขมร ะผู้ใช้งานาเองได้

11. ตั๋วชั่งแยกตามประเภทชั่งได้

12. สามารถร Scale ID

13. ความปลอดภัยของฐานข้อมูลสูงกว่า เพราะการใช้งานขอฐานขัส User,Password

      ทุกครั้ง

14. รองข้อมูล เรียกข้อมูกลับมาใช้ และสามารถลบที่ไม่ต้องการได้

15. รองรับฐานข้อมูล MS Access, MS SQL Server, MySQL